องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmanow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ มาตรการเร่งรัดป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า


ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคร่วมกับกรมปศุสัตว์ ได้ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ พบว่ามีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ราย ในจังหวัดปราจีนบุรี และสงขลา โดยที่ประชุมดังกล่าวได้สรุปมาตรการเร่งรัดป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป

 

 

มาตรการเร่งรัดป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

มาตรการเร่งรัดป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

          ๑. ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันตนเองจากการถูกสุนัขกัด และวิธีปฎิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ๓ ประการ คือ

            ๑.๑ "โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตาย เลี้ยงหมา-แมวไว้ พาไปฉีดวัคซีน”

            ๑.๒ คาถา ๕ ย. ป้องกันสุนัขกัด "อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแย่ง อย่าหยิบ อย่ายุ่ง”กับสุนัขที่ไม่ปรากฎเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติ

            ๑.๓ พึงระลึกเสมอว่า "สุนัขกัดให้รีบแก้ ล้างแผลใส่ยา กักหมา (๑๐ วัน) หาหมอฉีดวัคซีนต่อให้ครบ”

          ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงระดับความเสี่ยงของพื้นที่ตนเองเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

มาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

          ๑. กรณีมีสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ให้ดำเนินการดังนี้

            ๑.๑ ประสานแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อควบคุมโรคในสัตว์โดยทำ Ring vaccination เพื่อไม่ให้แพร่กระจายไปพื้นที่อื่น รวมทั้งประสานแจ้ง อปท.ในพื้นที่ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์

            ๑.๒ ให้อสม. ติดตามผู้ที่ถูกกัดให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้สถานพยาบาลติดตามผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้มารับการฉีดวัคซีนต่อเนื่องตามนัด

            ๑.๓ ประชาสัมพัธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบว่าในพื้นที่มีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

          ๒. กรณีพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ให้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

            ๒.๑ สอบสวนโรคโดยเฉพาะผู้ป่วย ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อหาแหล่งของสัตว์ที่เป็นต้นเหตุหรือสัมผัสโรค

            ๒.๒ ให้อสม. ติดตามผู้ที่ถูกกัดในเหตุการณ์ร่วมให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้สถานพยาบาลติดตามผู้รับการฉีดวัคซีน ให้มารับการฉีดวัคซีนต่อเนื่องตามนัดให้ครบตามแนวทางเวชปฎิบัติ

          ๓. กรมปศุสัตซืมีการเฝ้าระวัง โดยลำดับการใช้สติกเกอร์ติดหน้าบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

มาตรการบริหารจัดการ

          ๑. บูรณาการการควบคุมโรคระหว่างกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีบันทึกความร่วมมือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

          ๒. สร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยให้ท้องถิ่น ได้แก่ อบต. และเทศบาล เป็นผู้ดำเนินงาน

          ๓. เฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์

          ๔. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและประชาชน

          ๕. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

การดำเนินงานตามมาตรการ

 

มาตรการที่ ๑ การลดผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

          ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามข้อพึงปฏิบัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๓ ประการ

          ๒. สร้างควารู้ความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๓ ประการ ในกลุ่มเด็กนักเรียน

          ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงระดับความเสี่ยงของพื้นที่ตนเองเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้า

              ระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

มาตรการที่ ๒ การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

๑.      ใช้มาตรการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามการเคลื่อนย้ายสุนัข การฉีดวัคซีนสุนัข การเฝ้าระวังสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าและผู้ถูกสุนัขกัด

๒.     สร้างระบบเครือข่ายระหว่างท้องถิ่น (อบต. เทศบาล) กับอาสาสมัคร และ รพ.สต. ในการเฝ้าระวังและรายงานเพื่อติดตามผู้ถูกสุนัขกัดให้ไปพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคน

๓.     การสื่อความเสี่ยงเมื่อเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้กับประชาชนเพื่อป้องกัน/หลีกเลี่ยงจากการถูกสุนัขกัด และให้นำสุนัขที่เลี้ยงไว้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค

๔.      กรมปศุสัตว์มีการเฝ้าระวัง โดยลำดับการใช้สติ๊กเกอร์ติดหน้าบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ดรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

มาตรการที่ ๓ การบริหารจัดการ

๑.      ใช้แนวทางตามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการบูรณาการการดำเนินงาน

๒.     ประสานความร่วมมือในการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม MOU พ.ศ.๒๕๕๕

๓.     ประสานท้องถิ่นในการจัดทำแผนสร้างเขตปลอดโรค ๓ ปี และจัดตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินการ

๔.     ใช้แนวทางทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการสังคม ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ การเคลื่อนย้ายสัตว์ และการรับบริจารวัคซีนป้องกันหลังถูกสุนัขกัด

๕.      ติดตามประเมินผลการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่ตามเกณฑ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง