องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmanow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุข
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 6 ขุด (ฉบับแก้ไข)
จัดซื้อจัดจ้าง
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
คู่มือสำหรับประชาชน
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
คู่มือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด2)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สภาพทั่วไป
 


ที่ตั้ง
          ตำบลหนองมะนาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอคง ที่ตั้งของตำบลอยู่ห่างจากตัวอำเภอคง ประมาณ 10 กิโลเมตร ตำบลหนองมะนาวมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 66.97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,875 ไร่ ซึ่งในจำนวนี้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 40,365 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่ทำนา 28,971 ไร่ พื้นที่ทำไร่ 9,484 ไร่ พื้นที่ทำสวน 100 ไร่ พื้นที่ทำนาสวนผสม 546 ไร่ นอกจากนี้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 692 ไร่ แหล่งน้ำ 596 ไร่ และป่าสาธารณะสมบัติของแผ่นดินประมาณ 222 ไร่
 
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเมืองคง อำเภอคง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว อำเภอคง