องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmanow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุข
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 6 ขุด (ฉบับแก้ไข)
จัดซื้อจัดจ้าง
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
คู่มือสำหรับประชาชน
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
คู่มือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด2)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สมาชิกสภา อบต.
 
 
นายบุญยงค์    ลีทัพไทย
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายไพศาล  เทพมง
นายชรัน  จันภิรมย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขนุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางณัฐวรรณ  หนูตอ
นายไพศาล เทพมง
นางจันทร์เพ็ญ  อินทมาตร
นายบุญยงค์    ลีทัพไทย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
นางสุมาลี  พุฒหล่า
นางบัวแก้ว  ชาวงค์
นายอำนวย    โลหากาศ
นายวุฒิ  ธรรมดิลกวัฒน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
นางพิสมัย     พงศ์วิระรัตน์
นายวิชัย  ทองจอก
นายผุสดี  พลคำมาก
นายชรัน  จันภิรมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
นายสมาน  ปลั่งกลาง
นางหนูไกร      รัฐเมือง
นางสมชิน    มมขุนทด
นายอุดม  พรมนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
นายชัยยุทธ  ภู่สงค์
นายจรูญ  พันธ์สวัสดิ์
นายหนู  โคตุราช
นายริม    นิยมชื่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10
นายไศล  อินทร์ปลัด
นายเสกสรร   โลหากาศ
นายขาน  บุญมา
นายมี   ท้าวนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12
นายนิยม  ชัยชนะแสง
นายลี  ศรีสุนนท์
นายถาวร  พรหมโคตร
นายอุทัย  เงื่อนกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 14
นางวงเดือน     ศรีพลกรัง
นายวีระศักดิ์  ลาพร
นายหฤทัย  มะนาวนอก
นางอัจฉรา  ทองประดิษฐ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 16