องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmanow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุข
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 6 ขุด (ฉบับแก้ไข)
จัดซื้อจัดจ้าง
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
คู่มือสำหรับประชาชน
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
คู่มือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด2)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 


กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหมัน
สถานที่ตั้ง : 161 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายไพศาล เทพมง
โทร :09 8253048
 
 
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองม่วง 2 หมู่ 12
สถานที่ตั้ง : 111 หนองม่วง 2 หมู่ 12 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางจงกล สีสุพรรณ์
โทร :08-7878-4782
 
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยทราย
สถานที่ตั้ง : 86 ห้วยทราย หมู่ 6 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางนิยม เทศชารี
โทร :08-6245-0494
 
 
เครือข่ายอนุรักษ์ไม้ประจำอำเภอคง (ชวนชม)
สถานที่ตั้ง : สำนักงานอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ บ้านหมัน หมู่1 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายจรัญ วงศ์ประเสริฐ
โทร :01 877-2687, 01 876-5057
 
*** ขอบคุณข้อมูล จาก www.thaitambon.com