องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmanow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุข
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 6 ขุด (ฉบับแก้ไข)
จัดซื้อจัดจ้าง
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
คู่มือสำหรับประชาชน
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
คู่มือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด2)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 

นางจันทร์ฉาย  รุ่งวิสัย
รักษาราชการแทน  หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ
                                                                       
                                                         นางสำริด สีเหลือง                                       นางนิภาพร  สร้างนอก
                                       ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาฯบ้านหนองม่วง              ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาฯบ้านห้วยทราย                    

นายประพันธ์  สิงห์สุพรรณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาฯ
นางแก้วละมัย กาดนอก
นางศิรินาฏ ฆ้องนอก
นางรัตนาพร พลพิลา
นางสาวนาตยา เชียงนอก
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาฯบ้านเก่าค้อ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาฯเด็กเล็กบ้านหมัน
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาฯบ้านหนองม่วง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาฯบ้านห้วยทราย


นางนิดหน่อย ศรีจตุพรชัย
นางสาวอารีย์ แข็งการ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาฯบ้านดอนกลาง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาฯบ้านโจด