องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmanow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุข
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 6 ขุด (ฉบับแก้ไข)
จัดซื้อจัดจ้าง
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
คู่มือสำหรับประชาชน
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
คู่มือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด2)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
"
ชุมชนน่าอยู่  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพ
 
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่เป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง
"
พันธกิจ

พัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลป วัฒนธรรม ด้านสาธารณสุขสวัสดิการสังคม ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน               ให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาด้านสาธารณูปโภค ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ให้มี ความสมบูรณ์และยั่งยืน

เป้าประสงค์

·       ส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมพิ่มระสิทธิภาพการทำงาน

·       มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

·       มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

·       เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

·       ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสืบสานคุณค่า

·       ประชาชนมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

·       ด้านสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาบคลุมทุกด้าน

·       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู