องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 นายจำนงค์  เบี้ยกลาง 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

นายประเวท  ศรีทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 ภาพกิจกรรม

     วันศุกร์ ที่29 กันยายน 2566 เวลา08.30น.เป็นต้นไป นายจำนงค์ เบี้ยกลาง ผอ.ศูนย์ฯ อบต.หนองมะนาว..>>>

     วันพฤหัสบดี ที่28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น.

     วันพุธ ที่27 กันยายน 2566 นายจำนงค์ เบี้ยกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ประธานกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 นำพนักงาน ข้ารา..>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบพัฒนาสมรรถภาพของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
2 โครงการวัดประชารัฐสร้างสุของค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
3 ประกาศ รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
4 คู่มือโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
5 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
6 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
7 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
8 หลักการและวิธีการอนุรักษ์ พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
9 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
10 เชิญชวนเข้ารวมโครงการปลูกผักสมุนไพรปลอดสารพิษ ปี 2565
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 11 ส.ค. 66 45
 2. ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 21 ก.ค. 66 39
 3. ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 21 ก.ค. 66 37
 4. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดหรือการจัดหาพัสดุ ปี2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 11 เม.ย. 66 104
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนกลางถึงบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 25 ก.พ. 65 245
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง รายนางสมพิศ ทัพธานี ประจำเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 20 วันทำการ จำนวนเงิน 7,200 บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 5
  2.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจด รายนางน้ำอ้อย ชินนอก ประจำเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 20 วันทำการ จำนวนเงิน 8,640 บาท (แปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  3.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมัน ประจำเดือนเดือน ตุลาคม 2566 จำนวน 20วันทำการ รายนางน้ำอ้อย ชินนอก จำนวนเงิน 12,960 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  4.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง ประจำเดือนเดือน ตุลาคม 2566 จำนวน 20วันทำการ รายนางคำพอง ศรีตระกูล จำนวนเงิน 15,840 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  5.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่าค้อ ประจำเดือน ตุลมคม 2566 จำนวน 20 วันทำการ รายนางคำปูน แสงหิม จำนวนเงิน 7,920 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4


 1. มาตรการในการควบคุมแหล่งพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 18 ก.ค. 66 33
 2.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 ก.ค. 66 37
 3.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 ก.ค. 66 42
 4.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 23 มิ.ย. 66 54
 5.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าตำบลหนองมะนาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 23 มิ.ย. 66 47
 6.
คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองมะนาว เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 9 มิ.ย. 66 85
 1. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 11 ส.ค. 64 192
 2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่องประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 11 ส.ค. 64 213
 3.
11 ส.ค. 64 195
 4.
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 223
 5.
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 251
 6.
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 183
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
รวมลิงค์
เว็บลิงค์

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.214.184.223
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 21 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 106 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 11060 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 115098 คน
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2561