องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 นายจำนงค์  เบี้ยกลาง 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

นายประเวท  ศรีทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

ภาพกิจกรรม

     ภาพกิจกรรม อสม.ตำบลหนองมะนาว

     ภาพกิจกรรม อสม.ตำบลหนองมะนาว

     ภาพกิจกรรม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองมะนาว

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 #พายุโซนร้อนโนรู จังหวัดนครราชสีมาพบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
2 
เปิดลงทะเบียน โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565
3 
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย)
4 
แจ้งข่าวชุมชนคงวิทยา
5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่อง การกำจัดขยะและมูลฝอย พ.ศ. 2565
7 
การสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 ปีงบประมาณ 2564
8 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่องการกำจัดสิ่งปฎิกูลมูลฝอย ประจำปี 2548
9 
คู่มือวินัย และการรักษาวินัย ของพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
10 เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนกลางถึงบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 25 ก.พ. 65 25
 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนกลางถึงสายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 14 ก.พ. 65 15
 3. ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนกลาง ถึง สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 9 ก.พ. 65 12
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้นคลองขี้เถ้า บ้านตลุกม่วง หมู่ 9 จุดนานางสร้อย ฤาชัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 5 เม.ย. 64 20
 5. ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองขี้เถ้า บ้านตลุกม่วง หมู่ที่ 9 จุดนานางสร้อย ฤาชัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 24 มี.ค. 64 24
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างซ่อมแซมถนน,ฝาย,คลองที่ชำรุดเสียหาย จากเหตุน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองมะนาว จำนวน 9 จุด รวมเป็นเงิน 41,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 13
  2.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 5 สายจากนายเซ็ง -สามแยก รพ.สต.หนองม่วง (ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๕๒๕ ม. หนา๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม.พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้เรียบร้อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  3.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 5 สายจากนายเซ็ง -สามแยก รพ.สต.หนองม่วง (ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๕๒๕ ม. หนา๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม.พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้เรียบร้อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  4.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 5 สายจากนายเซ็ง -สามแยก รพ.สต.หนองม่วง (ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๕๒๕ ม. หนา๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม.พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้เรียบร้อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย อ่าน 7
  5.  จ้างโครงการถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองม่วง 2 หมู่ที่ 12 สายจากบ้านหนองม่วงไปบ้านดอนหัน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 172.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 862.50 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11


 1. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 11 ส.ค. 64 12
 2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่องประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 11 ส.ค. 64 38
 3.
11 ส.ค. 64 33
 4.
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 48
 5.
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 75
 6.
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 19
รวมลิงค์
เว็บลิงค์

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 100.25.42.211
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 27 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 70 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1967 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 101933 คน
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2561