องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอชิรญาณ์ แสนเสนา
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวอชิรญาณ์ แสนเสนา
นักวิชาการศึกษา
0981175478

นางนิดหน่อย ศรีจตุพรชัย
ครู คศ.1


นางแก้วละมัย กาดนอก
ครู คศ.1


นายประพันธ์ สิงห์สุพรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางวาสนา บูญปราการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุพรรณี ภิรมย์สุข
พนักงานจ้างทั่วไป