องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายประเวท ศรีทอง
ปลัดอบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางนิดหน่อย ศรีจตุพรชัย
ครู คศ.1


นางแก้วละมัย กาดนอก
ครู คศ.1


นายประพันธ์ สิงห์สุพรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางวาสนา บูญปราการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักางานธุรการ


นางสาวพัชรี สีลาน
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสุพรรณี ภิรมย์สุข
พนักงานจ้างทั่วไป