องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายประเวท ศรีทอง
ปลัดอบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวอชิรญาณ์ แสนเสนา
นักวิชาการศึกษา
0981175478

นางนิดหน่อย ศรีจตุพรชัย
ครู คศ.1


นางแก้วละมัย กาดนอก
ครู คศ.1


นายประพันธ์ สิงห์สุพรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางวาสนา บูญปราการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพัชรี สีลาน
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสุพรรณี ภิรมย์สุข
พนักงานจ้างทั่วไป