องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
กองช่าง

นายอานนท์ อินทมาตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


นางวรรณภา จงกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายภัทรวิทย์ จัดนอก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
0971874289