องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 นายจำนงค์  เบี้ยกลาง 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

นายประเวท  ศรีทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 ภาพกิจกรรม

     เมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นำโดย นายจำนงค์ เบี้ยกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่..>>>

     กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน "วันต้นไม้แห่งชาติ " ปี 2566 ณ ป่าโคกขวาง ชุมชนบ้านโจด อ.คง จ.นครราชสีมา..>>>

     นายจำนงค์ เบี้ยกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เปิดโครงการอบรมให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก ลดปัญหาคลอดก่อนกำหนด..>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 พ.ย. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 ส.ค. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 5 ส.ค.2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 พ.ค. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่/2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 มกราคม 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
7 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก 5 มกราคม 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
8 แจ้งการชำระเงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมู่บ้านละ1,000,000บาท)
9 
ประชาสัมพันธ์ จากกองศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เนื่องในวันเด็กประจำปี๒๕๖๖
10 
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (Internal and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดหรือการจัดหาพัสดุ ปี2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 11 เม.ย. 66 41
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนกลางถึงบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 25 ก.พ. 65 176
 3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนกลางถึงสายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 14 ก.พ. 65 164
 4. ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนกลาง ถึง สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 9 ก.พ. 65 118
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้นคลองขี้เถ้า บ้านตลุกม่วง หมู่ 9 จุดนานางสร้อย ฤาชัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 5 เม.ย. 64 132
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 4
  2.  ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ตามโครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อบต.หนองมะนาว ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 99,700 บาท (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  3.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง วันที่ 1 ถึง 30 มิ.ย. 2566 จำนวน 21 วันทำการ รายนางสมพิศ ทัพธานี จำนวนเงิน7,560บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  4.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมัน วันที่ 1 ถึง 30 มิ.ย. 2566 จำนวน 21 วันทำการ รายนางน้ำอ้อย ชินนอก จำนวนเงิน 14,364 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  5.  จ้างหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง วันที่ 1 ถึง 30 มิ.ย. 2566 จำนวน 21 วันทำการ รายนางคำพอง ศรีตระกูล จำนวนเงิน 15876 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3


 1. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง และประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 31 พ.ค. 66 4
 2.
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 31 พ.ค. 66 5
 3.
ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 3 เม.ย. 66 26
 4.
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 8 ธ.ค. 65 70
 5.
ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 28 พ.ย. 65 87
 6.
ประกาศเรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3)ประจำปี2566 28 พ.ย. 65 74
 1. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 11 ส.ค. 64 118
 2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่องประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 11 ส.ค. 64 145
 3.
11 ส.ค. 64 131
 4.
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 154
 5.
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 194
 6.
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 120
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
รวมลิงค์
เว็บลิงค์

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.235.40.122
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 4 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 239 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 6444 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 110482 คน
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2561