องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว


 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 นายจำนงค์  เบี้ยกลาง 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

นายประเวท  ศรีทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 ภาพกิจกรรม

     การแสดงเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     การขับเคลื่อจริยธรรมแนวปฎิบัติ Dos & Dont

      วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ร่วมพิธีเปิด..>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567
2 ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เรื่อง นโยบาย 4 หลักปฏิบัติราชการ จากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาศเข้าดำเรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
3 ประชาสัมพันธ์ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของอบต.หนองเข้าร่วมประชุมชี้แจงการเปลี่ยนผ่านวิธีการใช้งาน ระบบ New GFMIS Thai สู่ระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน Soft Token สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล
4 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบพัฒนาสมรรถภาพของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
5 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับมาตรการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ด้วยความปราถนาดีจากกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
6 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
7 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบพัฒนาสมรรถภาพของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC
8 โครงการวัดประชารัฐสร้างสุของค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว2566
9 ประกาศ รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน
10 คู่มือโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านห้วยทรายถึงบ้านหินร่องเพื่อเชื่มไปยังถนนทางหลวงชนบทเส้นทางไปบ้านโคกสะอาดตำบลโนนทองหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 67 1
 2. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านห้วยทรายถึงบ้านหินร่องเพื่อเชื่อมต่อไปยังถนนทางหลวงชนบทเส้นทางไปบ้านโคกสะอาด 23 พ.ค. 67 3
 3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านห้วยทรายถึงบ้านหินร่องเพื่อเชื่อมต่อไปยังถนนทางหลวงชนบทเส้นทางไปบ้านโคกสะอาด ตำบลโนนทองหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 67 15
 4. ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้าชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสามารถยกขึ้นสูงได้ไม่น้อยกว่า๑๒ เมตร ๑ คัน(หลังวิจารณ์) 14 พ.ค. 67 23
 5. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านห้วยทรายถึงบ้านหินร่องเพื่อเชื่อมไปยังถนนทางหลวงชนบทเส้นทางไปบ้านโคกสะอาด 1 พ.ค. 67 58
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติด้านเอกสารต่างๆ ของกองสวัสดิการสังคม ราย นางสาวกุลธิดา หวินครบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2567 เป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 2
  2.  ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็กในเขต อบต.หนองมะนาว จำนวน ๖ แห่ง (งานระดับก่อนวัยเรียน) จำนวนนักเรียน ๘๗ คน จำนวนกล่อง ๑,๓๙๒ กล่องๆละ ๘.๑๓ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑,๓๑๖.๙๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  3.  ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ.ในเขต อบต.หนองมะนาว จำนวน ๖ แห่ง (งานระดับก่อนวัยเรียน) จำนวนนักเรียน ๕๒๐ คน จำนวนกล่อง ๘,๓๒๐ กล่องๆละ ๘.๑๓ บาท รวมเป็นเงิน ๖๗,๖๔๑.๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  4.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลุกน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต่อจาก ถนน คสล.(หน้าฟาร์มหมู) ถึงถนนสายบ้านห้วยทรายไปดอน กลาง กว้าง 5 เมตร ยาว 117 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อ สร้างไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  5.  ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14


 1. เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 พ.ค. 67 40
 2. เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 พ.ค. 67 129
 3. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 28 มี.ค. 67 144
 4. ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี2567 29 ม.ค. 67 148
 5. ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปีงบประมาณ2567 29 ม.ค. 67 153
 6. ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี2567 8 ม.ค. 67 152
 1. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.1) 11 ส.ค. 64 378
 2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่องประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) 11 ส.ค. 64 490
 3. 11 ส.ค. 64 382
 4.
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 3 มี.ค. 64 422
 5. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 3 มี.ค. 64 438
 6. ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 3 มี.ค. 64 471
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
กระดาน ถาม-ตอบ
อบต.รับโอนย้ายพนักงานตำแหน่ง นิกิกร ไหมครับ โดย เสกสรร 29 มี.ค. 67 1
144
กำหนดยื่นแบบภาษีป้ายประจำปี 2567 ได้วันสุดท้ายวันไหนค่ะ โดย นางสาวธิดา งามวงศ์ 29 มี.ค. 67 1 135
เลิฟซี ทราเวล โดย เลิฟซี ทราเวล 16 ก.ย. 66 0 214
เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 ได้เมื่อไรคะ โดย พรธิดา ไรท์ 23 มี.ค. 66 1 284
ค่าธรรมเนียม โดย นายประเสริฐ พลกลาง 23 มี.ค. 66 1 370
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สู้อายุต้องทำยังไงบ้างค่ะ ต้องเอาเอกสารอะไรไปบ้างค่ะ โดย นางบัวผิน โตค้างพลู 22 มี.ค. 66 1 287
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สู้อายุต้องทำยังไงบ้างครับ โดย นายเอกมัย 22 มี.ค. 66 1 269
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
รวมลิงค์
เว็บลิงค์แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.230.154.90
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 93 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1498 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 5859 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 124380 คน
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2561