องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
ประวัติความเป็นมา

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ 2539 โดยมีหมู่บ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบ จำนวน 16 หมู่บ้าน มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 2 คน รวมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว มีทั้งหมด 32 คน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว มีส่วนราชการทั้งหมด 6 ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนสำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และส่วนส่งเสริมการเกษตร

 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว จึงตระหนักถึงความสำคัญ ของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ ในการบริหารจัดการด้าน ๆ เพื่อการพัฒนางานให้บริการ ประชาชนและหน่วยงานอื่นให้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น และองค์การบริหารส่วนตำบลมีบริการอินเตอร์เน็ตตำบลไว้บริการ ให้กับประชาชนหรือผู้ที่สนใจข่าวสาร หรือค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร เป็นศูนย์รวมอีกที่หนึ่งในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยการให้บริการ “ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง “ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน