องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
การบริการขั้นพื้นฐาน

 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคมและการขนส่ง
ถนนลาดยาง สายอำเภอคง – บ้านเหลื่อม ตัดผ่าน    1 สาย
ถนนลาดยาง สายบ้านหมัน – บ้านโคกสะอาด     1 สาย
ถนนลาดยาง สายบ้านตลุกม่วง – บ้านหนองม่วง     1 สาย
ถนนลาดยาง สายบ้านโนนเต็ง – บ้านห้วยทราย     1 สาย
ถนนลาดยาง สายบ้านเก่าค้อ- หนองม่วง         1 สาย
ถนนลาดยาง สายบ้านหนองชุมแสง- ดอนกลาง    1 สาย
ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  มีลักษณะเป็นหลุม เป็นบ่อ

การโทรคมนาคม
สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ  1 แห่ง  (จานรับสัญญาณดาวเทียม  ม.7 )    

การไฟฟ้า
-  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และมีจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น  8,396   คนการคมนาคม          

การเดินทางเข้าสู่ตำบลได้ 2 ทางคือ
- ทางรถไฟ โดยเริ่มต้นจากจังหวัดนครราชสีมา ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพสายนครราชสีมา-ขอนแก่น เป็นระยะทาง 60 กิโลเมตร เมื่อมาถึงบ้านวัด หมู่9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายเมืองคง-บ้านวัด เดินทางมาอีกระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ว่าการอำเภอคง
- ทางรถไฟ เริ่มต้นจากสถานีรถไฟ ชุมทางถนนจีระ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยสารรถไฟสายนครราชสีมา-ชุมทางบัวใหญ่ วิ่งจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 60 นาที ก็จะมาถึงสถานีรถไฟเมืองคง