องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์   พันธกิจ   และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว  ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่และเสนอความมุ่งมั่น  ทิศทาง  จุดยืน  ที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น  อันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกันของทุกภาคส่วน  เพื่อการพัฒนาตำบลหนองมะนาวให้มีความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน  ในช่วงระยะ  4  ปีข้างหน้า  ซึ่งมีวิสัยทัศน์  ดังนี้“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี เทคโนโลยีทันสมัย  คนมีคุณภาพ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  สู่เป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ

พันธกิจที่  1  ด้านการพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.  ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน เสียหายให้มีคุณภาพ
3.  สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

    
พันธกิจที่  2  ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

1.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ดิน ป่าไม้
2.  ส่งเสริมการจัดเก็บ และการกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ำเสียอย่างถูกวิธี
3.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน


พันธกิจที่  3  ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การให้มีความทันสมัย
2.  นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มรูปแบบ
3.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4.  พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อนำมาพัฒนาระบบ

 
พันธกิจที่  4  ด้านการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

1.  ส่งเสริมบุคลากร เจ้าหน้าที่ให้ได้รับความรู้ เหมาะสมกับตำแหน่ง  และความรับผิดชอบ
2.  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม ปริญญาตรีและภาคประชาชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชน  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

         
พันธกิจที่  5  ด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

1.  ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมการบริหารองค์กร
2.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ให้มากขึ้น
3.  บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการจัดโครงการ/กิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมในระดับอำเภอ และระดับสูงต่อไป

 
พันธกิจที่  6  ด้านแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.  บริหารภายในองค์กร  โดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่
2.  ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน
4.  มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
5.  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
6.  ประชาชนมีการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพิ่มขึ้น
7.  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
8.  ประชาชน ส่วนราชการต่างๆ  ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
9.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
10.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่การพัฒนาระบบราชการ  4.0