องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
นโยบายการบริหารงาน

นโยบายการบริหารงานของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

กระผม   นายจำนงค์  เบี้ยกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนองมะนาว เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา  58/5   แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่5) พ.ศ. 2546  กระผมและทีมบริหารได้วางแนวนโยบายโดยคำนึงถึงแนวนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดให้สอดคล้องกับของตำบลที่จะดำเนินการภายใต้นโยบาย “คุณธรรมนำบริหาร”  โดยวิสัยทัศน์ที่ว่า  “ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่เป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง”  และจะยึดแนวนโยบาย ที่ให้ไว้กับประชาชนตำบลหนองมะนาว   รายละเอียดของนโยบายแบ่งเป็น 7  ด้านดังต่อไปนี้

นโยบายเร่งด่วน

 1. ส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ/เอกชน  และ  ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้มีความสมานฉันท์ ความสามัคคีแนวทางเดียวกัน
 2. สร้างศรัทธาให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว โดยการทำให้เห็นถึงความจริงใจ จริงจัง ที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ในตำบลหนองมะนาวด้วยความโปร่งใส      
 3. จัดสำรวจถนนทุกเส้นทางที่มีอยู่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้คงสภาพพร้อมใช้งาน
 4.  ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเส้นทางหลักทุกหมู่บ้านตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 5. การแก้ไขปัญหาน้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างประปาหมู่บ้าน/รวมทั้งการขยายเขตประปาให้ทั่วถึง
 6. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธาณะภัย

     มุ่งส่งเสริมและพัฒนาในด้านเศรษฐกิจโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพหลักที่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว และส่งเสริมสนับสนุนอาชีพรองหรืออาชีพเสริมเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้      2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง      2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพทางด้านการเกษตรให้มีผลผลิตมากขึ้น      2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดรายจ่ายในการทำการเกษตร      2.4 สนับสนุนให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอในทุกหมู่บ้าน      2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับราษฎร     2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรตามความเหมาะสม

    2.7 ส่งเสริมการตลาดเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพในชุมชน และสามารถลดปัญหาการว่างงานในชุมชน

    2.8 สนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ นำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมากขึ้น

 1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      มุ่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน และการคมนาคมสัญจร โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้      3.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังไปพื้นที่ทำการเกษตรให้ได้รับความสะดวกในทุกฤดูกาลและเพียงพอในทุกหมู่บ้าน      3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้านและระหว่างตำบล โดยการ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง      3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ

     3.5 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้ประโยชน์สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย

    3.6 ดำเนินการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค    

    3.7 ขยายการบริการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนรวมถึงพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 4. นโยบายการพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต

     มุ่งพัฒนาสภาพสังคมโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้ประชาชนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สังคมเป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมุ่งพัฒนาให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีความสามัคคีและเอื้อเฟื้อต่อกันตามประเพณีของคนไทยอีสาน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. อปพร. องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นต้น

 1. สนับสนุนนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลของรัฐบาลอย่างจริงจัง 4.3 ให้การสงเคราะห์ แก่ผู้พิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ 4.4 ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ 4.5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาให้ก้าวหน้าในทุกระดับ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัย และเพื่อป้องกันยาเสพติด 4.6 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน 4.7 สนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยการประสานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 4.8 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินงานของประชาคมหมู่บ้านให้เพียงพอ 4.9 สนับสนุนงบประมาณของประชาคมหมู่บ้าน 4.10 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ได้ 5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        มุ่งพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ให้เป็นตำบล ที่ปราศจากปัญหามลพิษ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้      5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งป่าชุมชน เพื่อรักษาสภาพป่าให้มีสัดส่วนสมดุลกับสภาพพื้นที่      5.2 จัดให้มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตามหมู่บ้านและชุมชน ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ      5.3 จัดให้มีรถเก็บขนขยะตามหมู่บ้านและชุมชน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะดวก      5.4 จัดให้มีถังรองรับขยะให้เพียงพอในทุกหมู่บ้าน
 2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      มุ่งพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในทุกระดับให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคนให้มีความรู้และมีคุณธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้      6.1 พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ให้มีคุณภาพ สามารถเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ      6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวทุกโรงเรียน ให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทันสมัย ตามศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว      6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศาสนสถาน สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน      6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป 7. นโยบายด้านการบริหารจัดการ      มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก ทันเหตุการณ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนโดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้      7.1 จัดบรรยากาศที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นบรรยากาศแห่งการต้อนรับประชาชนด้วยการยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการโดยยึดหลัก "การบริการคืองานของเรา"     7.2 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน โดยให้สามารถให้บริการประชาชนในเรื่องต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จะต้องลดเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุก ๆ เรื่องในการให้บริการประชาชน โดยให้มีการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ลดลงได้อย่างชัดเจน     7.3 ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มองประชาชนผู้มาขอรับบริการเป็นเหมือนลูกค้า ที่จะต้องให้บริการอย่างรวดเร็ว สะดวก และการให้บริการที่สุภาพ อ่อนน้อม เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจและให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลในการปฏิบัติงาน      7.4 พัฒนา/ปรับปรุง อาคารสถานที่เพื่อรองรับการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก      7.5 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ     7.6 บริหารงานให้มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ เรื่อง     7.7  เพิ่มทักษะความสามารถของพนักงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม    7.8 เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

กระผมจะดำเนินนโยบายโดยยึดหลัก คุณธรรมจริยธรรม ในการบริหารและกระผมพร้อมทีมบริหาร  หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว  และประชาชนตำบลหนองมะนาว   ในการที่จะร่วมกันพัฒนาตำบลให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้   เพื่อให้พี่น้องประชาชนตำบลหนองมะนาวได้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขตลอดไปขอขอบคุณ

นโยบายการบริหารงานของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

กระผม   นายจำนงค์  เบี้ยกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนองมะนาว เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา  58/5   แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่5) พ.ศ. 2546  กระผมและทีมบริหารได้วางแนวนโยบายโดยคำนึงถึงแนวนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดให้สอดคล้องกับของตำบลที่จะดำเนินการภายใต้นโยบาย “คุณธรรมนำบริหาร”  โดยวิสัยทัศน์ที่ว่า  “ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่เป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง”  และจะยึดแนวนโยบาย ที่ให้ไว้กับประชาชนตำบลหนองมะนาว   รายละเอียดของนโยบายแบ่งเป็น 7  ด้านดังต่อไปนี้

นโยบายเร่งด่วน

 1. ส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ/เอกชน  และ  ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้มีความสมานฉันท์ ความสามัคคีแนวทางเดียวกัน
 2. สร้างศรัทธาให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว โดยการทำให้เห็นถึงความจริงใจ จริงจัง ที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ในตำบลหนองมะนาวด้วยความโปร่งใส      
 3. จัดสำรวจถนนทุกเส้นทางที่มีอยู่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้คงสภาพพร้อมใช้งาน
 4.  ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเส้นทางหลักทุกหมู่บ้านตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 5. การแก้ไขปัญหาน้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างประปาหมู่บ้าน/รวมทั้งการขยายเขตประปาให้ทั่วถึง
 6. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธาณะภัย

     มุ่งส่งเสริมและพัฒนาในด้านเศรษฐกิจโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพหลักที่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว และส่งเสริมสนับสนุนอาชีพรองหรืออาชีพเสริมเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้      2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง      2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพทางด้านการเกษตรให้มีผลผลิตมากขึ้น      2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดรายจ่ายในการทำการเกษตร      2.4 สนับสนุนให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอในทุกหมู่บ้าน      2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับราษฎร     2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรตามความเหมาะสม

    2.7 ส่งเสริมการตลาดเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพในชุมชน และสามารถลดปัญหาการว่างงานในชุมชน

    2.8 สนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ นำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมากขึ้น

 1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      มุ่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน และการคมนาคมสัญจร โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้      3.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังไปพื้นที่ทำการเกษตรให้ได้รับความสะดวกในทุกฤดูกาลและเพียงพอในทุกหมู่บ้าน      3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้านและระหว่างตำบล โดยการ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง      3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ

     3.5 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้ประโยชน์สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย

    3.6 ดำเนินการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค    

    3.7 ขยายการบริการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนรวมถึงพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 4. นโยบายการพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต

     มุ่งพัฒนาสภาพสังคมโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้ประชาชนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สังคมเป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมุ่งพัฒนาให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีความสามัคคีและเอื้อเฟื้อต่อกันตามประเพณีของคนไทยอีสาน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. อปพร. องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นต้น

 1. สนับสนุนนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลของรัฐบาลอย่างจริงจัง 4.3 ให้การสงเคราะห์ แก่ผู้พิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ 4.4 ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ 4.5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาให้ก้าวหน้าในทุกระดับ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัย และเพื่อป้องกันยาเสพติด 4.6 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน 4.7 สนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยการประสานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 4.8 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินงานของประชาคมหมู่บ้านให้เพียงพอ 4.9 สนับสนุนงบประมาณของประชาคมหมู่บ้าน 4.10 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ได้ 5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        มุ่งพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ให้เป็นตำบล ที่ปราศจากปัญหามลพิษ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้      5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งป่าชุมชน เพื่อรักษาสภาพป่าให้มีสัดส่วนสมดุลกับสภาพพื้นที่      5.2 จัดให้มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตามหมู่บ้านและชุมชน ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ      5.3 จัดให้มีรถเก็บขนขยะตามหมู่บ้านและชุมชน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะดวก      5.4 จัดให้มีถังรองรับขยะให้เพียงพอในทุกหมู่บ้าน
 2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      มุ่งพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในทุกระดับให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคนให้มีความรู้และมีคุณธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้      6.1 พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ให้มีคุณภาพ สามารถเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ      6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวทุกโรงเรียน ให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทันสมัย ตามศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว      6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศาสนสถาน สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน      6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป 7. นโยบายด้านการบริหารจัดการ      มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก ทันเหตุการณ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนโดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้      7.1 จัดบรรยากาศที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นบรรยากาศแห่งการต้อนรับประชาชนด้วยการยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการโดยยึดหลัก "การบริการคืองานของเรา"     7.2 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน โดยให้สามารถให้บริการประชาชนในเรื่องต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จะต้องลดเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุก ๆ เรื่องในการให้บริการประชาชน โดยให้มีการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ลดลงได้อย่างชัดเจน     7.3 ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มองประชาชนผู้มาขอรับบริการเป็นเหมือนลูกค้า ที่จะต้องให้บริการอย่างรวดเร็ว สะดวก และการให้บริการที่สุภาพ อ่อนน้อม เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจและให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลในการปฏิบัติงาน      7.4 พัฒนา/ปรับปรุง อาคารสถานที่เพื่อรองรับการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก      7.5 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ     7.6 บริหารงานให้มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ เรื่อง     7.7  เพิ่มทักษะความสามารถของพนักงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม    7.8 เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

กระผมจะดำเนินนโยบายโดยยึดหลัก คุณธรรมจริยธรรม ในการบริหารและกระผมพร้อมทีมบริหาร  หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว  และประชาชนตำบลหนองมะนาว   ในการที่จะร่วมกันพัฒนาตำบลให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้   เพื่อให้พี่น้องประชาชนตำบลหนองมะนาวได้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขตลอดไปขอขอบคุณ