องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
นโยบายการบริหารงาน

 


นโยบายการบริหารงานของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

เมื่อวันที่    13   พฤศจิกายน    2555

 

กระผม   นายอัครพงษ์  นพคุณสุวรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนองมะนาว

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา  58/5   แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่5) พ.ศ. 2546  กระผมและทีมบริหารได้วางแนวนโยบายโดยคำนึงถึงแนวนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดให้สอดคล้องกับของตำบลที่จะดำเนินการภายใต้นโยบาย “คุณธรรมนำบริหาร”  โดยวิสัยทัศน์ที่ว่า   “ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยการบริหารท้องถิ่น มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ” และจะยึดแนวนโยบาย ที่ให้ไว้กับประชาชนตำบลหนองมะนาว   รายละเอียดของนโยบายแบ่งเป็น 7  ด้านดังต่อไปนี้

1. ด้านนโยบายเร่งด่วน
1.1 สร้างศรัทธาให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการทำให้เห็นถึงความจริงใจ จริงจัง ที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ในตำบลด้วยความโปร่งใส      
1.2  สร้างความมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ และการดำเนินกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยยึดแนวทางในระบอบประชาธิปไตย
1.3ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อการบูรนาการการบริหารจัดการในองค์กร
1.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้นำชุมชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลให้มีความเจริญก้าวหน้า ต่อไปในอนาคต
1.5 จัดสำรวจถนนทุกเส้นทางที่มีอยู่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้คงสภาพพร้อมใช้งาน
1.6 ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเส้นทางหลักทุกหมู่บ้านตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.7 ปรับปรุงการให้บริการ เกี่ยวกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตของผู้มาติดต่อราชการประเภทต่าง ๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
2.2 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
2.4ส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่ม/จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ แต่ละกลุ่มในเขตตำบลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขตลอดจนกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินกาอย่างเป็นระบบและสามารถสร้างเครือข่ายร่วมกับตำบลอื่นได้ต่อไป

 
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้ประโยชน์สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย
3.2 ดำเนินการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค    
3.3 ขยายการบริการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนรวมถึงพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 
4. ด้านสังคมคุณภาพชีวิต
4.1  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล และผู้มาเยี่ยมเยือนโดยการประสานงานกับทางตำรวจ อปพร. อสตร. เป็นต้น
4.2  จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัย และมีความปลอดภัย
4.3  ต่อต้านยาเสพติด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชน
4.4  สุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง สดใสร่าเริงโดยการร่วมประสานงานกับ รพสต. อสม.โรงเรียน
4.5  สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุรวมทั้งสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการผู้ป่วยโรคเอดส์จัดโครงการตรวจ คัดกรองเบาหวานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ เช่นป้องกันเชื้อ ไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้าโรคไข้เลือดออก ป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ
4.6  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาจัดแข่งขันกีฬาประจำตำบล

 
5. ด้านสิ่งแวดล้อม
5.1  จัดภูมิทัศน์ของตำบล สถานที่อยู่อาศัยสถานที่สาธารณะให้น่าอยู่อาศัยและน่าใช้งาน
5.2  กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลโดยขยายงานบริการ กำจัดขยะให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5.3  รักษาดูแล ปรับปรุงที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติของตำบล
5.4  สร้างความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะ
5.5  รณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

 
6. ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
6.1 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและประชาชนทั่วไป จัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอนปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านการเรียน การสอนสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาส่งเสริมให้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านครบทุกหมู่
6.2  การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบล   
6.3  ส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของทุกศาสนา
6.5 รักษา สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
6.6 สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการอนุรักษ์ไว้ตลอดไป
6.7 ส่งเสริมศิลปะของท้องถิ่น

 
7. ด้านบริหาร
7.1 จัดบรรยากาศที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นบรรยากาศแห่งการต้อนรับประชาชนด้วยการยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการโดยยึดหลัก "การบริการคืองานของเรา"
7.2 เพิ่มทักษะความสามารถของพนักงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม
7.3  ปรับปรุง และพัฒนารายได้ในด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
7.4 เน้นการบริหารราชการโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น โดยการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นรวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
7.5 เน้นการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมสำนึกรับผิดชอบหลักความคุ้มค่า
7.6 เน้าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

กระผมจะดำเนินนโยบายโดยยึดหลัก คุณธรรมจริยธรรม ในการบริหารและกระผมพร้อมทีมบริหารหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว  และประชาชนตำบล   หนองมะนาว   ในการที่จะร่วมกันพัฒนาตำบลให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้   เพื่อให้พี่น้องประชาชนตำบลหนองมะนาวได้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป

 ขอขอบคุณ

นายอัครพงษ์  นพคุณสุวรรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว