องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพทางเศรษฐกิจ
1.การพาณิชย์
ในปี  2557  มีผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้าทั้งสิ้น     128     กิจการ  แยกเป็น

-     ร้านค้า 80 ร้าน
-     ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง
-     โรงสีข้าวขนาดเล็ก 29 โรง
-     อู่ซ่อมรถ 7 ร้าน
-     โรงขนมจีน 3 โรง
-     ลานรับซื้อมันสำปะหลัง 2 แห่ง
-     ค่าเช่ารับ- ส่งสัญญาณโทรศัพท์   2 แห่ง
-     โรงผลิตเสาปูน  1 แห่ง
-     ฟาร์มเลี้ยงสุกร    2 แห่ง


    
                     
จากการสำรวจในปี  2558 จำนวนผู้ประกอบธุรกิจการค้าลดลงจากปี 2557 จำนวน 1 แห่ง คิดเป็น 99.22 %