องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
ข้อมูลประชากร

 

ด้านประชากร
ข้อมูล ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ตำบลหนองมะนาว  มีประชากรทั้งสิ้น 8,398 คนจำแนกเป็นชาย   4,261  คน  คิดเป็นร้อยละ  50.74  ของประชากรในตำบล  จำแนกเป็น หญิง 4,137 คน คิดเป็นร้อยละ 49.26  ของประชากรในตำบล  หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่
บ้านโจด  รองลงมาคือ  บ้านห้วยทราย    หมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด  ได้แก่  บ้านหินร่อง  

ตารางข้อมูลด้านประชากร

รายการ ปี 57 ปี 56   ปี 55 ปี 54
ประชากรชาย (คน) 4,276 4,271   4,248 4,202
ปรชากรหญิง (คน)   4,130   4,120   4,199   4,097
รวมประชากร (คน) 8,406  8,391  8,367    8,270
บ้าน (หลังคาเรือน) 2,131 2,104  2,087  1,956


   
ที่มา: งานทะเบียนราษฎร์อำเภอคง