องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
หน้าที่สำนักงานปลัด

 

                                                                       คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

                                                                                   ที่ 466/2563

                                             เรื่อง  กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

                                                                                ภายในสำนักงานปลัด

                                                                         **********************

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวได้มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแล้ว นั้น เพื่อให้การบริหารงานภายในสำนักงานปลัด ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ที่ 629/ 2562 ลงวันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในสำนักงานปลัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ที่ 629/ 2562 ลงวันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในสำนักงานปลัด และให้ใช้คำสั่งนี้แทน

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสำนักงานปลัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด ดังนี้

สำนักงานปลัด

      มอบหมายให้ นายบุญจันทร์ ไกรนอก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการ ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-2101-001 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ให้เป็นไปตามกฎหมายตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการปฏิบัติงานงานบริหารทั่วไป ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการหรืองานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกันเช่นงานธุรการงานสารบรรณ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินการบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะโดยแบ่งการปฏิบัติงานภายในออกเป็น  ๕  งาน  คือ

1.  งานบริหารทั่วไป

      มอบหมายให้ นายบุญจันทร์ ไกรนอก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการ ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-2101-001 เป็นหัวหน้าโดยมี นายมานพ จงกลาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3101-001 นางสุธาดา บุตรใหญ่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3103-001, นางวาสนา บุญปราการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษาฯ) นายพีระวัฒน์ เพ็ญพรสุข ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์,นายชูชาติ ไชยพารา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ,นายสุเชษฎ ท้าวนอก ตำแหน่ง นักการภารโรง เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน  คือ

     -    งานเลือกตั้ง

     -    งานกิจการสภา

     -    งานควบคุมภายใน

     -    งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

     -    งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

     -    งานรัฐพิธีและประชาสัมพันธ์

     -    งานนโยบายเร่งด่วนของทางราชการ เช่น งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     -    งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

2. งานนโยบายและแผน

      มอบหมายให้ นางสุธาดา บุตรใหญ่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3103-001 เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  คือ

     -    งานนโยบายและแผนพัฒนา

     -    งานวิชาการ

     -    งานงบประมาณ

     -    งานข้อมูล

     -    งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

     -    งานธุรการและกิจการสภา

     -    งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  และงานที่ได้รับมอบหมาย

3.งานกฎหมายและคดี

      มอบหมายให้ นายบุญจันทร์ ไกรนอก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการ ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  20-3-01-2101-001  เป็นหัวหน้า โดยมี นายมานพ  จงกลาง  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง  20-3-01-3101-001  และนางวาสนา  บุญปราการ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษาฯลฯ)  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน  คือ

     -   งานกฎหมายและนิติกรรม

     -   งานดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

     -   งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

     -   งานระเบียบการคลัง

     -   งานกิจการพาณิชย์

     -   งานข้อบัญญัติ อบต.

4.งานบริหารงานบุคคล

      มอบหมายให้ นางจันทร์ฉาย รุ่งวิสัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3102-001 เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน  คือ

     -    งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลังสามปีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

     -    งานเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การโอน การย้ายการลาออกจากราชการจากราชการ

     -    งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนประวัติ  แก้ไขเปลี่ยนแปลง

     -    งานพัฒนาให้บุคคลได้รับการฝึกอบรม

     -    งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่าง ๆ

     -     งานการเจ้าหน้าที่สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ

     -     งานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

     -    งานการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง                         

     -     งานลงระบบบุคลากรแห่งชาติ

     -     งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  และงานที่ได้รับมอบหมาย

5. งานธุรการ

      มอบหมายให้ นางวาสนา บุญปราการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษาฯลฯ) เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ  คือ 

     -  งานสารบรรณ

     -  งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์

     -  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

     -  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      มอบหมายให้ นายมานพ จงกลาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3101-001 เป็นหัวหน้า โดยมี นายพีระวัฒน์ เพ็ญพรสุข ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์,นายสุเชษฎ  ท้าวนอก  ตำแหน่ง นักการภารโรง  เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ

      -  งานอำนวยการ

      -  งานป้องกัน

      -  งานกู้ชีพกู้ภัย

      -  งานรักษาความสงบเรียบร้อย

      -  งานสนับสนุนและบริการ

      -  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้การกำกับดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

      -  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  และงานที่ได้รับมอบหมาย

 7. งานขับรถยนต์ส่วนกลางและรถบรรทุกน้ำ

                        (1) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.636

                        ผู้รับผิดชอบ

                        ลำดับที่ 1 นายพีระวัฒน์  เพ็ญพรสุข  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์

                        ลำดับที่ 2 นายชูชาติ  ไชยพารา      ตำแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ 

                        ลำดับที่ 3 นายมานพ  จงกลาง        ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป   

                        (2) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขต.1408

                        ผู้รับผิดชอ

                        ลำดับที่ 1 นายชูชาติ  ไชยพารา       ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์

                        ลำดับที่ 2 นายพีระวัฒน์  เพ็ญพรสุข  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์

                        ลำดับที่ 3 นายมานพ  จงกลาง        ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 

                        (3)  รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผษ 27933

                       ผู้รับผิดชอบ

                       ลำดับที่ 1 นายพีระวัฒน์  เพ็ญพรสุข   ตำแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์

                       ลำดับที่ 2 นายชูชาติ     ไชยพารา     ตำแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ 

                       ลำดับที่ 3 นายมานพ     จงกลาง      ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับกรณีตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ลำดับที่ 3 ดำเนินการแทน คือมีหน้าที่ ขับรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว บำรุงรักษารถยนต์และรถบรรทุกน้ำ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ในการใช้รถยนต์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

8. งานเปิด-ปิด อาคารและดูแลทำความสะอาด

      มอบหมายให้ นายสุเชษฎ ท้าวนอก ตำแหน่ง นักการภารโรง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เปิด-ปิด สำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลสถานที่ ทั้งหมดของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว รวมถึงการจัดสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษาอุปกรณ์และของใช้ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหากมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการให้รีบรายงานต่อหัวหน้าสำนักปลัดและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นทราบต่อไป

 

                                  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 เดือนตุลาคม  2563  เป็นต้นไป

 

                                               สั่ง ณ วันที่  1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2563

 

                                                        (ลงชื่อ)

                                                                        (นายอัครพงษ์  นพคุณสุวรรณ์ )

                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว