องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
หน้าที่กองคลัง

 

                                                              คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

                                                                           ที่ 467/2563

                                   เรื่อง  กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

                                                                           ภายในกองคลัง

                                                        ***************************

            ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ได้มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ไปแล้ว เพื่อให้การบริหารงานภายในกองคลัง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ที่ 517/2562 ลงวันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562  เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวที่ 517/2562  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562  และให้ใช้คำสั่งนี้แทน

เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการดำเนินการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกองคลัง ดังนี้

กองคลัง

มอบหมายให้ นางพิชญาภา จันทราไพสนธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลั(นักบริหารงาน การคลัง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-2102-001  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การกำกับ การดูแลควบคุมการปฏิบัติราชการ ภายในกองคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย คือ งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ งานธุรการ งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและงาน ที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งการปฏิบัติงานภายในกองคลัง ออกเป็น 4  งาน  คือ

1. งานการเงิน

มอบหมายให้ นางพิชญาภา จันทราไพสนธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-2102-001 เป็นหัวหน้า โดยมี นางมะลิจันทร์ ไชยพารา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นางสาวทิติภา ทรัพย์มงคล ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป  เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ

      -   งานสารบรรณ

      -   งานรับเงิน

      -   เบิกจ่ายเงิน

      -   งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

      -   งานเก็บรักษาเงิน

      -   งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  และงานที่ได้รับมอบหมาย

2. งานบัญชี

มอบหมายให้ นางพิชญาภา จันทราไพสนธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-2102-001 เป็นหัวหน้า โดยมี นางมะลิจันทร์  ไชยพารา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ,นางสาวทิติภา ทรัพย์มงคล  ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ

    -   งานการบัญชี

    -   งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย

    -   งานการเงินและงบทดลอง

    -   งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

    -   งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

มอบหมายให้ นางแววดาว ดีสวน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-4204-001 เป็นผู้รับผิดชอบโดยมี นางสาว  สรัลลัทธ์  กรวยสวัสดิ์ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ

    -    งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

    -    งานพัฒนารายได้

    -    งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

    -    งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

    -    งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

มอบหมายให้ นางแววดาว  ดีสวน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-4204-001  เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมี นางสาวมยุรฉัตร  แง็ดสันเทียะ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  นางสาวสายสุนีย์  ฉิมกลาง ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(สำนักงานปลัด) เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ

     - งานพัสดุ

     - งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ

     - งานทะเบียนทรัพย์สิน

    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ หากมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการให้รีบรายงานต่อผู้อำนวยการกองคลังและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นทราบต่อไป

 

                               ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือนตุลาคม  2563  เป็นต้นไป

 

                                                  สั่ง ณ วันที่  1  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

 

                                                 (ลงชื่อ) 

                                                                 (นายอัครพงษ์  นพคุณสุวรรณ์)

                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว