องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
หน้าที่กองช่าง

 

 

                                                             คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

                                                                          ที่ 468/2563

                                     เรื่อง  กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

                                                                         ภายในกองช่าง

                                                    *************************************

            ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ได้มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้ว เพื่อให้การบริหารงานภายในกองช่าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว  ที่ 518/2562  ลงวันที่ 1เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562  เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในกองช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ที่ 518/2562 ลงวันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562  และให้ใช้คำสั่งนี้แทน นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่การปฏิบัติงาน และการกำหนดงานและความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกองช่าง ดังนี้

1. กองช่าง

มอบหมายให้ นายอานนท์ อินทมาตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-11-2105-001 รักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การกำกับ การดูแลควบคุม การปฏิบัติราชการในกองช่างให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย คือ งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค งานผังเมือง งานธุรการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งการปฏิบัติงานภายในออกเป็น 5 งาน คือ

มอบหมายให้ นายอานนท์  อินทมาตร  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  20-3-11-2105-001 รักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นหัวหน้า โดยมี นางวรรณภา  จงกลาง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง  20-3-05-4101-001, นายภัทรวิทย์ จัดนอก  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ,นางสาวขวัญรัตน์  ศิริประภา  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ

        -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน

        -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ

        -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

        -  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

        -  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 2.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร

มอบหมายให้ นายอานนท์ อินทมาตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-11-2105-001 รักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นหัวหน้า โดยมี  นางวรรณภา  จงกลาง  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-4101-001 นายภัทรวิทย์ จัดนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา,นางสาวขวัญรัตน์  ศิริประภา ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ

         -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

         -  งานวิศวกรรม

         -  งานประเมินราคา

         -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

         -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

         -  งานออกแบบ

         -  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 3. งานสาธารณูปโภค

มอบหมายให้ นายอานนท์ อินทมาตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-11-2105-001 รักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นหัวหน้า โดยมี นางวรรณภา  จงกลาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-4101-001 นายภัทรวิทย์  จัดนอก  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา,นางสาวขวัญรัตน์  ศิริประภา  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ

      -  งานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

      -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

      -  งานระบายน้ำ

      -  งานจัดตกแต่งสถานที่

      -  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 4. งานผังเมือง

 มอบหมายให้ นายอานนท์  อินทมาตร  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง  20-3-11-2105-001  รักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นหัวหน้า โดยมี นางวรรณภา  จงกลาง  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-4101-001 นายภัทรวิทย์  จัดนอก  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา,นางสาวขวัญรัตน์  ศิริประภา  ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ

        -  งานสำรวจและแผนที่

        -  งานวางผังพัฒนาเมือง

        -  งานควบคุมทางผังเมือง

        -  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

        -  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5.  งานไฟฟ้า

มอบหมายให้ นายอานนท์  อินทมาตร  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง    20-3-11-2105-001 รักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นหัวหน้า โดยมี  นางวรรณภา  จงกลาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-4101-001 ,นายภัทรวิทย์  จัดนอก  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ,นางสาวขวัญรัตน์  ศิริประภา  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไปเป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ

        -   งานติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า

        -   งานควบคุมเกี่ยวกับไฟฟ้า

        -   งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 6.  งานธุรการ

มอบหมายให้ นางวรรณภา จงกลาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-4101-001 นายภัทรวิทย์ จัดนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ,นางสาวขวัญรัตน์  ศิริประภา  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ

       -   งานสารบรรณ

       -   งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

       -  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    สำหรับงานที่รับผิดชอบตามข้อ 3.1-3.5 ในการออกแบบประมาณราคาและควบคุมงานก่อสร้างจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้มีการรับรองจากผู้มีหน้าที่ตามหลักวิชาการช่างและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในงานนั้นๆก่อนจึงจะดำเนินการไดให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ หากมีเรื่องหนึ่งเรื่องใด ที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการให้รีบรายงาน ต่อผู้อำนวยการกองช่างและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นทราบต่อไป

 

                               ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป

 

                                              สั่ง ณ วันที่  1 เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2563

                                                   

                                                       (ลงชื่อ) 

                                                                   (นายอัครพงษ์  นพคุณสุวรรณ์ )

                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว