องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
หน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

                                                               คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

                                                                             ที่ 625/2563

                                         เรื่อง  กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

                                                             ภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

                                                                  *********************

            ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ที่ 470/2563 ลงวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไปแล้วนั้น จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ข้างต้น และให้ใช้คำสั่งนี้แทน

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชากรศึกษา ปฏิบัติการ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ดังนี้

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-002 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทางการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรการแนะแนว การวัดผล การประเมินผลการพัฒนาตำราเรียน การวางแผน การศึกษามาตรฐานท้องถิ่นการจัดงาน และส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการและปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ และงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น ๓ งาน คือ

1. งานบริหารการศึกษา

มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต  ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง  20-3-00-1101-002 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวภวรัญชน์ ภักดีแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-3803-001 นายประพันธ์  สิงห์สุพรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา นางวาสนา บุญปราการ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ        

         -  งานบริหารวิชาการ

         -  งานนิเทศการศึกษา

         -  งานสารบรรณ

         -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

 2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-002 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหัวหน้า โดยนางสาวภวรัญชน์  ภักดีแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-3803-001 นายประพันธ์ สิงห์สุพรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา นางวาสนา บุญปราการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ              

       -  งานกิจการศาสนา

       -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม

       -  งานกิจการเด็กและเยาวชน

       -  งานกีฬาและนันทนาการ

       -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

3.งานกิจการโรงเรียน

มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-002 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวภวรัญชน์ ภักดีแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง  20-3-08-3803-001 นายประพันธ์ สิงห์สุพรรณ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา นางวาสนา บุญปราการ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  นางนิภาพร สร้างนอก  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 เลขที่ตำแหน่ง  20-3-08-2207-505, นางสำริด  สีเหลือง ตำแหน่ง ครู คศ.1 เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-2207-506 , นางนิดหน่อย  ศรีจตุพรชัย   ตำแหน่ง  ครู คศ.1  เลขที่ตำแหน่ง  20-3-08-2207-507, นางแก้วละมัย กาดนอก ตำแหน่ง ครู คศ.1 เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-2207-508 นางนาตยา  ม่วงกลาง  ตำแหน่ง ครู คศ.1 เลขที่ตำแหน่ง  20-3-08-2207-508 ,นางรัตนากร พรีเพ็ง  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ

       -  งานจัดการศึกษา

       -  การพลศึกษา

       -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล

       -  งานบริการและบำรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       -  งานการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ หากมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการให้รีบรายงานต่อผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นทราบต่อไป

 

                       ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป

 

                                            สั่ง  ณ  วันที่ 30 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563

 

                                                     (ลงชื่อ) 

                                                                 (นายอัครพงษ์  นพคุณสุวรรณ์ )   

                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว