องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
หน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

                                                    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

                                                                ที่  469/๒๕๖3

                                เรื่อง  กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

                                                       ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                          *************************************

       ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ได้มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้ว เพื่อให้การบริหารงานภายในกองสวัสดิการสังคมตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวที่ 521/2562  ลงวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในกองสวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ที่ 521/2562 ลงวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 และให้ใช้คำสั่งนี้แทน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดังนี้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มอบหมายให้  นางจันทร์เพ็ญ   รักษ์สุจริต  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-002  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการสุขาภิบาลตามแผนงานสาธารณสุข และข้อบัญญัติตำบล การวางแผนงานสาธารณสุข การประมวล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรคการเผยแพร่ ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา งานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม งานเฝ้าระวังโรค งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมายแบ่งงานภายในออกเป็น ๖ งาน คือ

 ๑.  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

มอบหมายให้  นางจันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-002  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้า โดยมี นางสมพร  ทองสุก พนักงานจ้างทั่วไป  นายชูชาติ ไชยพารา  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ และนายธนกฤต  ศิริบุญคุณ พนักงานจ้างทั่วไป  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ         

         -   งานสุขาภิบาลทั่วไป

         -   งานสุขาภิบาลโรงงาน

         -   งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

         -    งานชีวอนามัย

         -    งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

  ๒. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-002 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าโดยมี นางสมพร ทองสุก พนักงานจ้างทั่วไป นายชูชาติ ไชยพารา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และนายนายธนกฤต  ศิริบุญคุณ พนักงานจ้างทั่วไป  เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ 

           -   งานอนามัยชุมชน

           -   งานสาธารณสุขมูลฐาน

           -   งานสุขศึกษา

           -   งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ

           -   งานป้องกันยาเสพติด

           -   งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

  ๓. งานรักษาความสะอาด

มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หนองมะนาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-002 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้า โดยมี นางสมพร  ทองสุก พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  คนงาน ,นายชูชาติ  ไชยพารา ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ และนายนายธนกฤต  ศิริบุญคุณ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ  

          - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล

         -  งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

        -  งานกำจัดขยะมูลฝอย

        -  งานกำจัดน้ำเสีย

        -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

๔. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-002 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้า โดยมี นางสมพร ทองสุก พนักงานจ้างทั่วไป นายชูชาติ ไชยพารา  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และนายนายธนกฤต  ศิริบุญคุณ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ

      -  งานส่งเสริมและเผยแพร่

      -  งานควบคุมมลพิษ

      -  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

      -  งานติดตามและตรวจสอบ

      -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

๕. งานควบคุมโรค

มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต  ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-002 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้า โดยมี นางสมพร  ทองสุก พนักงานจ้างทั่วไป นายชูชาติ ไชยพารา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์,นายธนกฤต ศิริบุญคุณ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ         

      -  งานเฝ้าระวังประเภทโรคต่างๆ

      -  งานระบาดวิทยา

      -  งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค

      -  งานโรคเอดส์

      -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

 ๖. งานบริการสาธารณสุข

มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-002  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นหัวหน้า โดยมี นางสมพร  ทองสุก พนักงานจ้างทั่วไป นายชูชาติ ไชยพารา  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์,นายนายธนกฤต  ศิริบุญคุณ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ

     -  งานรักษาและพยาบาล

     -  งานชันสูตรสาธารณสุข

     -  งานเภสัชกรรม, งานทันตกรรม

     -  งานสัตวแพทย์ และกิจการโรงฆ่าสัตว์

     -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ หากมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการให้รีบรายงานต่อผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นทราบต่อไป

 

                            ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

 

                                           สั่ง ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2563 

 

                                                       (ลงชื่อ)  

 

                                                                     (นายอัครพงษ์  นพคุณสุวรรณ์)

                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว