องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
หน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร

 

                                                       คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

                                                                     ที่  493/2563

                                 เรื่อง   กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

                                                            ภายในกองส่งเสริมการเกษตร

                                                  ********************************

      ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ได้มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้ว เพื่อให้การบริหารงานภายในกองส่งเสริมการเกษตร  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ที่ 520/2562  ลงวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในกองส่งเสริมการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ที่ 520/2562 ลงวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 และให้ใช้คำสั่งนี้แทน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลกองส่งเสริมการเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองส่งเสริมการเกษตร ดังนี้

งานส่งเสริมการเกษตร

 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-002 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการเกษตร และทางสัตวแพทย์การศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ์ การต้านทานโรค และศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน การรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษาวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ  และปุ๋ยเคมี การในการเลี้ยงรักษาสัตว์ การเพาะเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนการกำกับดูแลและควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน การดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรต่างๆ จัดสอน การวัดผลและการประเมินผลการดำเนินการต่างๆ  จัดสอนและอบรมด้านวิชาการเกษตร จัดประชุมอบรม และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ และงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น  2 งาน คือ

๑. งานส่งเสริมการเกษตร

   มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-002 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายสุทิน สร้อยสองชั้น  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ

          -  งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี

          -  งานส่งเสริม  ปรับปรุง  ขยายพันธุ์พืช

          -  งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช

          -  งานเพาะชำและปุ๋ยเคมี  อินทรีย์ชีวภาพ

-  งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

            -  งานบรรจุภัณฑ์และร้านค้าสาธิต

            -  งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

            -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และงานที่ได้รับมอบหมาย

๒.  งานส่งเสริมปศุสัตว์

มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-002 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายสุทิน  สร้อยสองชั้น  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ

                  -  งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี

                  -  งานส่งเสริม  ปรับปรุง  ขยายพันธุ์สัตว์

                  -  งานป้องกันรักษาโรคและกักสัตว์

                  -  งานเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์

                  -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หากมีเรื่องหนึ่งเรื่องใด ที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการให้รีบรายงานต่อผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นทราบต่อไป

 

                                     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

 

                                                    สั่ง ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2563

 

                                                                   (ลงชื่อ) 

                                                                                (นายอัครพงษ์  นพคุณสุวรรณ์)

                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว