องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
หน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

 

                                                                คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

                                                                            ที่ 494/2563

                                                 เรื่อง  กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล

                                                                       หน่วยตรวจสอบภายใน

                                                                **********************

        ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ได้มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้ว นั้น เพื่อให้การบริหารงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้

หน่วยตรวจสอบภายใน

 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-002 เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวณัฐปภัสร์  สายบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-12-3205-001  เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้ และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

      สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหารซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการการงบประมาณการเงิน การบัญชี การพัสดุของหน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการรวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการและนโยบายของส่วนราชการ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการการควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหากมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการให้รีบรายงานต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นทราบต่อไป

 

                              ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 เดือนตุลาคม  2563  เป็นต้นไป

 

                                           สั่ง ณ วันที่   1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2563

 

                                                (ลงชื่อ)        

                                                              (นายอัครพงษ์  นพคุณสุวรรณ์ )

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว