องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
คณะผู้บริหาร


นายจำนงค์ เบี้ยกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
0989635204

นายผุสดี พลคำมาก
รองนายก อบต.
0895824176

นายไพศาล เทพมง
รองนายก อบต.
0883050585นายนิยม ชัยชนะแสง
เลขานายก อบต.
0849598296