องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
คณะผู้บริหาร


นายจำนงค์ เบี้ยกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
0989635204

นายผุสดี พลคำมาก
รองนายก อบต.
0895824176

นายไพศาล เทพมง
รองนายก อบต.
0883050585นายนิยม ชัยชนะแสง
เลขานายก อบต.
0849598296

หัวหน้าส่วนราชการ

นายประเวท ศรีทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

0850977901

นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต
รองปลัด อบต.

0926824244

นายมานพ จงกลาง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

-

นางสาวพัชรีวรรณ ลิศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

0823536236

นายอานนท์ อินทมาตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

0833719419

นางวรรณภา จงกลาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

-


นางสาวอชิรญาณ์ แสนเสนา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

0981175478

นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0926824244


นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

0926824244