องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
คณะผู้บริหาร


นายจำนงค์ เบี้ยกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
0989635204

นายผุสดี พลคำมาก
รองนายก อบต.
0895824176

นายไพศาล เทพมง
รองนายก อบต.
0883050585นายนิยม ชัยชนะแสง
เลขานายก อบต.
0849598296

หัวหน้าส่วนราชการ

นายประเวท ศรีทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

0850977901

นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต
รองปลัด อบต.

0926824244

นางจันทร์ฉาย รุ่งวิสัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

0833719419

นางสาวพัชรีวรรณ ลิศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

0823536236

นายอานนท์ อินทมาตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

0833719419

นายอานนท์ อินทมาตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

0833719419


นายประเวท ศรีทอง
ปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

0850977901

นายอานนท์ อินทมาตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0833719419


นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรารเกษตร

0926824244