องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
สำนักปลัด อบต.

นางจันทร์ฉาย รุ่งวิสัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
0833719419

นางจันทร์ฉาย รุ่งวิสัย
นักทรัพยากรบุคคล


นายมานพ จงกลาง
นักจัดการงานทั่วไป


นางสุธาดา บุตรใหญ่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายพีระวัฒน์ เพ็ญพรสุข
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสายสุนีย์ ฉิมกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0801613700

นายรัชชานนท์ ราชศิลา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
0841547146

นางสาวสุธิสา จงสมชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0824930509