องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
สำนักปลัด อบต.

นายมานพ จงกลาง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางจันทร์ฉาย รุ่งวิสัย
นักทรัพยากรบุคคล


นายมานพ จงกลาง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสุธาดา บุตรใหญ่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายรัชชานนท์ ราชศิลา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
0841547146

นางสาวสุธิสา จงสมชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0824930509

นางสาวสายสุนีย์ ฉิมกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0801613700