องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
หัวหน้าส่วนราชการ

นายประเวท ศรีทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

0850977901

นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต
รองปลัด อบต.

0926824244

นายมานพ จงกลาง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

-

นางสาวพัชรีวรรณ ลิศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

0823536236

นายอานนท์ อินทมาตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

0833719419

นางวรรณภา จงกลาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

-


นางสาวอชิรญาณ์ แสนเสนา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

0981175478

นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0926824244


นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

0926824244