องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
สมาชิกสภา อบต.

นายจันทร์ ชื่นใจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
0870458676

นายผ่อน เบี้ยกลาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
0930732240

นางสมจิตต์ คำชาลี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
0986188721

นายสนิท ยิ่งนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ที่ 1
0933651576

นางจันจิรา พรหมกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ที่ 3
0639659645

นายคำไพ กองเกิด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ที่ 2
0961071273

นางสำเภา กองเกิด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ที่ 5
0971101406

นายชรัน จันภิรมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ที่ 6
0983095752

นายสวัสดิ์ สิลาธุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ที่ 7
0878396786

นางวิภา เสนาคลัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ที่ 8
0645609606

นายริม นิยมชื่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ที่ 10
0654082180

นายไศล อินทร์ปลัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ที่ 11
0883759950

นายสมบัติ ใหม่โพธิ์กลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ที่ 13
0989460954

นายอุทัย เงื่อนกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ที่ 14
0879574521

นางวงเดือน ศรีพลกรัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ที่ 15
0821536851

นายฉัตรณรงค์ ชินนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ที่ 16
0925099203