องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
กองสวัสดิการสังคม

นายอานนท์ อินทมาตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสายสุรีย์ ศรีทรัพย์
นักพัฒนาชุมชน