องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

แสดงคำถาม เว็บบอร์ด
ไปหน้าคำถามรวม       ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

เจ้าของคำถาม
คุณ นางบัวผิน โตค้างพลู
วันที่ 22 มี.ค. 66
IP 118.174.162.138

หัวข้อคำถาม :

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สู้อายุต้องทำยังไงบ้างค่ะ ต้องเอาเอกสารอะไรไปบ้างค่ะ

รายละเอียด :

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สู้อายุ

 แจ้งลบคำถามนี้

ผู้ร่วมตอบ

ผู้ตอบ
คุณ แอดมิน
วันที่ 23 มี.ค. 2566 09:53
IP 180.180.27.86
คำตอบที่ 1

 แจ้งลบคำตอบนี้  

้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. จัดให้มีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้มีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โดยเป็นผู้เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2502 ส าหรับในกรณีที่
ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 6 ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
2.3 มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2.4 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ บ านาญพิเศษ เบี้ยหวัด หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่
อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548
3.ขั้นตอนการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ
ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยมีหลักฐานดังนี้
3.1 บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา
3.2 ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา
3.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
3.4 ในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้มอบอ านาจเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้
4. วิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคาร ในอัตราตามขั้นบันได เป็นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

เชิญร่วมตอบคำถามได้ที่นี่ค่ะ

เลือกคลิกที่ Icon เพื่อเลือกรูป ลักษณะ สี ประกอบคำตอบ

ชื่อผู้ตอบ :คำตอบของคุณ :
รหัสตัวเลข :


* กรุณาป้อนหมายเลขที่ท่านเห็นด้านบน ในช่องด้านล่าง * :