องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

ประกาศ-คำสั่ง
เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

9 พ.ค. 67 41