องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน
สาส์นจากนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

                     คู่มือเล่มนี้จัดทำเพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว  ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ได้  ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๙
 
                                                              (ลงชื่อ)
                                                                        (นายอัครพงษ์ นพคุณสุวรรณ์)
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว    

65