องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
วัด/โรงเรียน

 

สถานศึกษาในเขต อบต.

ตำบลหนองมะนาว  มีโรงเรียนประถมศึกษา    6  แห่ง   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต  6  จังหวัดนครราชสีมา     ดังนี้     

ชื่อโรงเรียน/ชั้น       อ.1       อ.2 ป.1     ป.2    ป.3  ป.4     ป.5    ป.6  รวม
บ้านหมัน 14 9 17 21 17 23 16 23 138
บ้านหนองม่วง 6 12 20 13 9 13 19 20 112
บ้านดอนกลาง 25 15 13 16 23 14 26 25 157
บ้านโจด  4 18 10 10 16 14 8 16 95
บ้านเก่าค้อ  14 13 11 10 14 11 10 15 98
บ้านห้วยทราย 13 13 14 13 8 9 6 6 82
รวม 16 80 85 83 87 84 85 105 683 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก ครูผู้ดูแล   ลักษณะของศูนย์ จำนวนนักเรียน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมัน ครูนาตยา     ม่วงกลาง จัดตั้งเอง 9 10 19  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง  ครูสำริด        สีเหลือง ถ่ายโอน(พช.) 13 24 37  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง ครูนิดหน่อย  ศรีจตุพรชัย จัดตั้งเอง  11 16 17  
ครูรัตนากร    พรีเพ็ง  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจด  ครูอารีย์    หวังท่ากลาง (สปช.) 10 11 21  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่าค้อ ครูแก้วละมัย  กาดนอก (สปช.)  12 12 24  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย ครูนิภาพร     สร้างนอก (พช.)  9 10 19  
ครูศิรินาฎ      ฆ้องนอก  
 รวม      64 83 147  

   
   
มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่