องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
กองส่งเสริมการเกษตร

นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


นายวรวุฒิ มาตย์วังแสง
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน


นายสุทิน สร้อยสองชั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร