องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
กองส่งเสริมการเกษตร

นางสาวพัชรีวรรณ ลิศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


นายวรวุฒิ มาตย์วังแสง
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน


นายสุทิน สร้อยสองชั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร