องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
กองคลัง

นางสาวพัชรีวรรณ ลิศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
0823536236

นางสาวแก้วตา ทองนอก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
0863503721

นายวรินทร ผิวทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
0828707035

นางสาวมยุรฉัตร แง็ดสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
0644197856

นางมะลิจันทร์ ไชยพารา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
0860278218

นางสาวสรัลลัทธ์ กรวยสวัสดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
0981576577

นางสาวทิติภา ทรัพย์มงคล
พนักงานจ้่างทั่วไป
0903682052