องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
หน้าที่กองสวัสดิการสังคม

 

                                                              คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

                                                                            ที่  471/2563

                                               เรื่อง   กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล

                                                                   ภายในกองสวัสดิการสังคม

                                                          **************************

       ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ได้มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้ว เพื่อให้การบริหารงานภายในกองสวัสดิการสังคม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ที่ 515/2562ลงวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในกองสวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ที่ 515/2562 ลงวันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562  และให้ใช้คำสั่งนี้แทน นั้น

           เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล กองสวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม และชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอกำหนด หน้าที่และความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม  ดังนี้

กองสวัสดิการสังคม

มอบหมายให้ นายอานนท์  อินทมาตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมอำนวยการ ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-11-2105-001 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชนการจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน ให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นดังนี้

1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

มอบหมายให้ นายอานนท์  อินทมาตร  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมอำนวยการ ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-11-2105-001 เป็นหัวหน้า โดยมี นางสายสุรีย์ ศรีทรัพย์  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง  20-3-01-3801-001 เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

    (1) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

    (2) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

    (3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. งานสังคมสงเคราะห์

มอบหมายให้ นายอานนท์ อินทมาตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงาน สวัสดิการสังคม อำนวยการ ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-11-2105-001 เป็นหัวหน้า โดยมี นางสายสุรีย์  ศรีทรัพย์  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง  20-3-01-3801-001 เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

    (1) งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

    (2) งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

    (3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรีและคนชรา

มอบหมายให้ นายอานนท์ อินทมาตร  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการ ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-11-2105-001 เป็นหัวหน้า โดยมี นางสายสุรีย์  ศรีทรัพย์  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3801-001 เป็นผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติงาน ดังนี้

 (1) งานส่งเสริมอาชีพชุมชน

 (2) งานพัฒนาสตรี

 (3) งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ประสบปัญหาความยากจน

 (4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔  งานเบี้ยยังชีพ

มอบหมายให้ นายอานนท์  อินทมาตร  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการ ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-11-2105-001 เป็นหัวหน้า โดยมี นางสายสุรีย์ ศรีทรัพย์  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3801-001 เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  คือ

  (1) งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์

  (2) งานตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์

  (3) ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  (4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. งานธุรการ

มอบหมายให้  นายอานนท์  อินทมาตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการ ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-11-2105-001 เป็นหัวหน้า โดยมี นางสายสุรีย์ ศรีทรัพย์  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3801-001 เป็นผู้รับผิดชอบ  การปฏิบัติงานดังนี้  คือ

   (1) งานสารบรรณ

   (2) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

   (3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ หากมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ ให้รีบรายงานต่อผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นทราบต่อไป

 

                               ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป

 

                                                สั่ง ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2563

 

                                                          (ลงชื่อ) 

 

                                                                      (นายอัครพงษ์  นพคุณสุวรรณ์)

                                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว