องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอานนท์ อินทมาตร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุุข


นางสมพร ทองสุก
พนักงานจ้างทั่วไป