องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง
          ตำบลหนองมะนาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอคง ที่ตั้งของตำบลอยู่ห่างจากตัวอำเภอคง ประมาณ 10 กิโลเมตร ตำบลหนองมะนาวมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 66.97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,875 ไร่ ซึ่งในจำนวนี้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 40,365 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่ทำนา 28,971 ไร่ พื้นที่ทำไร่ 9,484 ไร่ พื้นที่ทำสวน 100 ไร่ พื้นที่ทำนาสวนผสม 546 ไร่ นอกจากนี้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 692 ไร่ แหล่งน้ำ 596 ไร่ และป่าสาธารณะสมบัติของแผ่นดินประมาณ 222 ไร่
 
อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเมืองคง อำเภอคง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลหนองบัว อำเภอคง

       
    

 

ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ

1.  สภาพภูมิประเทศ
ภูมิประเทศของตำบลหนองมะนาว โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง จากด้านตะวันออกเฉียงเหนือ(สูงจากระดับน้ำทะเลโดยประมาณ  240 เมตร)   ลาดต่ำลงจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบล  (สูงจากระดับน้ำทะเลโดยประมาณ  150 เมตร)  มีลักษณะเป็นคลื่นลูกลอนต่ำสลับกันไป  ดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม ดินขาดน้ำ  ดินทราย  ขาดแร่ธาตุที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก

2. สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศแบ่งได้ออกเป็น  3  ฤดู   คือ  ฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม

3.สภาพทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ
1.  ทรัพยากรธรรมชาติ            -
2.  แหล่งน้ำ

-  คลอง  ลำห้วย 5 สาย
-  บึง    หนอง 5 แห่ง
-  บ่อโยก   27 แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น - แห่ง
-  สระ    21 แห่ง