องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของอบต.หนองเข้าร่วมประชุมชี้แจงการเปลี่ยนผ่านวิธีการใช้งาน ระบบ New GFMIS Thai สู่ระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน Soft Token สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  

27 มี.ค. 67 173