องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านห้วยทรายถึงบ้านหินร่อง เพื่อเชื่อมต่อไปยังถนนทางหลวงชนบทเส้นทาง ไปบ้านโคกสะอาด ตำบลโนนทองหลาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร พร้อ  

4 เม.ย. 67 127